WIN EEN
IPHONE
X
Ontvang als
eerste het laatste
celebrity nieuws

en win prijzen
Door je op onze site te registreren
krijg je een dagelijks overzicht en maak je kans op
prijzen
. Het is een gratis dienst.
  • 1. Registreer je op de pagina.
  • 2. Je ontvangt eerst een e-mail waarin je wordt gevraagd je deelname te bevestigen. Nadat je deze hebt bevestigd, ontvang je nog een e-mail waarin staat hoe je je vrienden kunt uitnodigen.
  • 4. Voor iedere vriend die zich via jouw
    uitnodiging registreert, ontvang je punten.
  • 3. Nodig je vrienden uit om zich gratis in te schrijven op Stars Insider. Je kunt ze per e-mail of via Facebook uitnodigen.

Om de deelnemers die de meeste inschrijvingen aanleveren te bedanken, geven we verschillende prijzen weg.

PRIJS
iPhone X t.w.v. €1160,45
PRIJS
Vluchtvoucher t.w.v. €250
PRIJS
Vluchtvoucher t.w.v. €100
Stars Insider Nederland | Win een iPhone X - OFFICIËLE REGELS
De Stars Insider Nederland challenge voor het winnen van een Ipone X begint op 17 oktober 2018 om 12:00 en eindigt op 17 november 2018 om 12:00.

De sponsor van deze actie is Stars Insider Nederland. Met deelname aan de actie zegt iedere deelnemer onvoorwaardelijk toe met de volgende Officiële Regels, alsook de beslissingen van de Sponsor, welke in alle opzichten definitief en bindend zullen zijn, akkoord te gaan en deze te eerbiedigen. De Sponsor is verantwoordelijk voor het verzamelen, indienen en verwerken van de Deelnames en het algehele beheer van de actie. Deelnemers dienen zich uitsluitend tot de Sponsor te wenden in het geval van vragen, opmerkingen of problemen gerelateerd aan de actie. De Sponsor kan gedurende de Actieperiode worden bereikt per e-mail op social@newadventures.pt.
Alle Nederlandse staatsburgers en legaal ingezetenen die 18 jaar of ouder zijn. De Sponsor, hun respectievelijke moederbedrijven, dochterondernemingen, affiliates, distributeurs, detailhandelaars, verkoopvertegenwoordigers, reclame- en promotiebureaus en eenieder van hun leidinggevenden, managers of werknemers komen niet in aanmerking voor deelname aan de actie of het winnen van de prijs. Leden van het Huishouden en Directe Familieleden van deze individuen komen eveneens niet aanmerking voor deelname of de prijs. Met ‘Leden van het Huishouden’ wordt bedoeld zij die minstens drie maanden per jaar op hetzelfde adres inwonen als deze individuen. Met ‘Directe Familieleden’ wordt bedoeld ouders, stiefouders, wettelijke voogden, kinderen, stiefkinderen, broers, zussen, stiefbroers, stiefzussen of huwelijkspartners. De regels van deze actie zijn te allen tijde onderhevig aan de geldende Nederlandse wet- en regelgeving en zullen indien zij niet overeenkomen met de geldende wet- en regelgeving nietig worden verklaard.
Hoofdprijs: een iPhone X t.w.v. €1160,45
Tweede prijs: een vluchtvoucher t.w.v. €250
Derde prijs: een vluchtvoucher t.w.v. €100


Er zal slechts één prijs per persoon en per huishouden worden toegekend. Gebruik van cadeaubonnen en vouchers is onderhevig aan de algemene voorwaarden van de verstrekker(s) ervan. Prijzen kunnen niet worden overgeheveld, ingewisseld voor contant geld of van winnaar veranderen. De Sponsor behoudt zich het recht voor, naar volledig eigen goeddunken, een prijs van dezelfde of een grotere waarde toe te kennen of in te wisselen in het geval een prijs in zoals beschreven in de Officiële Regels, om welke reden dan ook, deels of volledig onbeschikbaar is of niet kan worden uitgereikt. De bepaling van de retailwaarde van de prijs zal door de Sponsor te goeder trouw worden vastgesteld. Deze bepaling is onherroepelijk en bindend en er kan geen beroep tegen worden aangetekend. Indien de eigenlijke waarde van de prijs lager uitvalt dan de eerder genoemde waarde, zal het verschil niet contant worden vergoed. De Sponsor doet geen enkele toezegging of garantie aangaande het uiterlijk, de veiligheid of het gebruik van eender welke toegekende prijs. Restricties, voorwaarden en beperkingen zouden van toepassing kunnen zijn. De Sponsor zal verloren of gestolen artikelen niet vergoeden.

De actie is toegankelijk voor alle legaal in Nederland ingezetenen en de Prijs zal slechts worden toegekend en/of aangeleverd aan adressen die zich op Nederlands grondgebied bevinden. Iedere bijkomende belasting, heffing of toeslag van de overheid valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de prijswinnaar. Het niet inachtnemen van de Officiële Regels zal leiden tot de verbeurdverklaring van de prijs.
Registreer uw e-mailadres en nodig uw vrienden uit om deel te nemen.

Geautomatiseerde Inschrijvingen afkomstig van ongeacht welk individu of organisatie zullen worden gediskwalificeerd. Iedere poging van de Deelnemer om meer dan het aangegeven toegestane aantal inschrijvingen te verkrijgen door het gebruik van meerdere/verschillende e-mailadressen, identiteiten, registraties, logins of op welke andere manier dan ook zal resulteren in het nietig verklaren van de Inschrijvingen van de Deelnemer waarna de desbetreffende Deelnemer gediskwalificeerd kan worden. De einddatum van de Actie is onderhevig aan de uiteindelijke duur van de actie. Alle Inschrijvingen dienen voor het sluiten van de Actieperiode te zijn ingediend voor officiële Deelname. De database van de Sponsor zal hierbij dienen als de enige graadmeter.
De Winnaar(s) van de Actie zullen worden bepaald op basis van het aantal inschrijvingen. De deelnemer met de meeste inschrijvingen wint. In het geval van een gelijke stand, zal de winnaar die Deelnemer zijn die de het hoogste aantal Inschrijvingen als eerst bereikt heeft.
Er zijn vijf manieren waarop een gebruiker inschrijvingen in de Actie kan verkrijgen. De stappen dienen uitsluitend te worden gezet via de op de website ingebedde software. Ieder ander type inschrijving zal niet worden goedgekeurd. De vijf manieren zijn om inschrijvingen te verkrijgen zijn: je abonneren op de nieuwsbrief, je aanmelden voor pushberichten, de Stars Insider Nederland Facebook-pagina leuk vinden, Stars Insider Nederland volgen op Twitter, en ‘Vrienden doorverwijzen’. Voor de optie ‘Vrienden doorverwijzen’ geldt dat per doorverwezen vriend een inschrijving wordt verkregen indien deze persoon zich succesvol aanmeldt voor de Actie. De vijf stappen zijn hieronder aangegeven, onder ‘Voltooi deze 5 stappen voor deelname’.
De winnaar zal ca. een week na de einddatum van de Actie in kennis worden gesteld per e-mail op het in de Deelnemers Informatie opgegeven e-mailadres. De Winnaar dient de prijs binnen één week na inkennisstelling per e-mail te accepteren zoals aangegeven door de Sponsor. De Sponsor aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet of te laat ontvangen van de inkennisstelling.

Indien de inkennisstelling van de Winnaar van eender welke prijs onbeantwoord blijft of de e-mail niet bezorgd kan worden, zou dat kunnen resulteren in een verbeurdverklaring van de prijs. Het overdragen of inwisselen van de prijs kan uitsluitend met toestemming van de Sponsor.
Alle door jou verstrekte persoonlijke gegevens zullen onderhevig zijn aan het privacybeleid van de Sponsor, te vinden op, https://nl.starsinsider.com/privacy-policy. Door mee te doen aan de wedstrijd geef je de sponsor toestemming om je e-mailadres en andere persoonlijk identificeerbare informatie met andere wedstrijd-entiteiten te delen voor administratieve doeleinden en voor het voltrekken van de prijsuitreiking, waaronder het gebruik in een openbare winnaarslijst.
De Sponsor aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (a) incorrecte of onnauwkeurige inschrijvingsgegevens, of voor welke defecte of gebrekkige dataoverdracht dan ook; (b) welke onbevoegde toegang tot, diefstal, vernieling of manipulatie van de inschrijving dan ook, ongeacht op welk tijdstip in de Actieperiode dit plaatsvond; (c) welke technische storing, defect, fout, nalatigheid, tekortkoming, verwijdering, gebrek, vertraging in het functioneren en uitval van communicatielijnen dan ook, ongeacht de reden die daaraan ten grondslag ligt, met betrekking tot welke apparatuur, systemen, netwerken, lijnen, satellieten, servers, camera’s, computers of leveranciers dan ook, ongeacht welk aspect van het actieproces het betreft; (d) het niet bereikbaar of beschikbaar zijn van welk netwerk of wireless dienst dan ook; (e) opgeschorte toegang tot of uitsluiting van gebruik van het internet of een draadloze- of huistelefoon; (f) iedere beschadiging of schade aan de computer of het mobiele apparaat van de Deelnemer, of van welk ander persoon dan ook, dat gerelateerd kan zijn aan of het resultaat is van inschrijving voor deze Actie, ongeacht op welke manier deze verkregen is, of download van welke informatie over de Actie dan ook.

Indien, om wat voor reden dan ook, de Actie niet als gepland voort kan gaan om redenen als (maar niet beperkt tot) computervirussen, sabotage, onbevoegde tussenkomst, fraude, technische storingen, of andere oorzaken die de administratie, veiligheid, eerlijkheid en integriteit of het correcte verloop van deze wedstrijd kunnen beschadigen of corrumperen, dan behoudt de Sponsor zich het recht voor om naar eigen goeddunken de wedstrijd, gedeeltelijk of in zijn geheel, te annuleren, te beëindigen, aan te passen of op te schorten. In een dergelijk geval zal de Sponsor alle trekkingen en prijstoekenningen met onmiddellijke ingang ongeldig verklaren en behoudt de Sponsor zich eveneens het recht voor om iedere nog resterende prijzen (met als maximum waarde de retailwaarde zoals uiteengezet in de Officiële Regels) toe te kennen op een manier die de Sponsor redelijk en billijk acht. Noch de Sponsor, noch de ‘Vrijgestelde Partijen’, zijn aansprakelijkheid verschuldigd aan eender welke Deelnemer aan de Actie dan ook.
Ga naar https://wedstrijd.starsinsider.com/#rankings om je huidige plaats in de competitie en de totale inzendingen te bekijken.
Stars Insider, New adVentures Restelo Business Center Avenida Ilha da Madeira, 35F - 3º B - 1400-203 Lisboa - PORTUGAL • info@newadventures.pt • +351 21 114 24 96
Een minimum van 20.000 inzendingen moet per e-mail worden ontvangen. Als dit aantal e-mails niet wordt bereikt tijdens de opgegeven promotieperiode, wordt de promotie geannuleerd.